emitowana przez UniCredit Bank AG z siedzibą w Niemczech (dalej „Obligacja")

PODSTAWOWE PARAMETRY OFERTY 

  • termin przyjmowania zapisów: 25 września - 6 pażdziernika 2023 r. (do godz. 18:00) z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia okresu ich przyjmowania
  • kupon: 4% w skali roku
  • kwota nominalna: 1 000 USD
  • cena emisyjna: 100% kwoty nominalnej
  • minimalna wartość zapisu: 5 000 USD
  • prowizja za przyjęcie zapisu: max 2% wartości nominalnej zapisu

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE 

tabela

DOKUMENTY INFORMACYJNE

JAK ZŁOŻYĆ ZAPIS?

Jesteś klientem DI Xelion? Nie jesteś kllientem DI Xelion?

button

button

lub odwiedź nasz 

Punkt Obsługi Klienta lub Filię Punktu Obsługi Klienta

 

 

RYNEK WTÓRNY

Obligacje nie będą notowane w systemie obrotu. Zbycie Obligacji na rynku wtórnym możliwe będzie jedynie poprzez ich odsprzedaż do UniCredit Bank AG za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. na warunkach określonych przez UniCredit Bank AG.

Wcześniejsza odsprzedaż Obligacji wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków.

Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie UniCredit Bank AG, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Obligacji w momencie zgłoszenia chęci zawarcia transakcji przez Klienta.

RYZYKA

Inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem. Poniżej przedstawiamy główne czynniki ryzyka. Klient przed podjęciem decyzji o inwestycji powinien zapoznać się ze szczegółowymi czynnikami ryzyka wskazanymi w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach.

Ryzyko zmiany warunków rynkowych - na wycenę obligacji w czasie trwania inwestycji ma wpływ kształtowanie się rynkowych stóp procentowych, popyt i podaż na rynku wtórnym oraz rating kredytowy Emitenta. W przypadku sprzedaży na rynku wtórnym możliwe jest poniesienie straty.

Ryzyko braku gwarancji podmiotów trzecich - Emitent zapewnia wykup obligacji w wysokości kwoty nominalnej powiększonej o wartość kuponu na koniec okresu inwestycji. Nie istnieje jednak gwarancja stron trzecich, która mogłaby zrekompensować ewentualne niedotrzymanie warunków przez Emitenta.

Ryzyko zmiany kursu dolara (USD) - kurs wymiany podlega wahaniom i może mieć negatywne skutki dla inwestorów, których walutą rodzimą nie jest dolar i tym samym prowadzić do strat. Jeżeli USD stanie się bezwartościowe w stosunku do waluty krajowej, inwestor poniesie całkowitą stratę.

Ryzyko braku płynności - inwestorzy są narażeni na ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie wypełnić w pełni swoich zobowiązań z tytułu obligacji, na przykład z powodu utraty płynności, co wiąże się z ryzykiem utraty całości zainwestowanych środków. Jako dłużny papier wartościowy, obligacja nie jest objęta systemem gwarantowania depozytów. Zobowiązania wynikające z tytułu obligacji są bezpośrednimi, bezwarunkowymi i niezabezpieczonymi zobowiązaniami Emitenta i mają pierwszeństwo na równi ze wszystkimi innymi niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi, obecnymi i przyszłymi zobowiązaniami Emitenta. Obligacje mają status uprzywilejowanych, co oznacza, że przypadku uchwały (umorzenia lub konwersji długu) obligacje będą w ramach kaskady zaspokajania zobowiązań, umarzane lub konwertowane tylko po wszystkich nieuprzywilejowanych zobowiązaniach Emitenta.