Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) stanowi jedną z form dodatkowego, dobrowolnego oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach III filaru systemu emerytalnego.

IKE DEDYKOWANE JEST OSOBOM, KTÓRE:

 
planują świadomie oszczędzać na przyszłą emeryturę
 
 
 
 
decydują się na rezygnację z konsumpcji części dochodu na rzecz oszczędzania
 
 
 
chcą czerpać z korzyści podatkowych związanych z dodatkowym oszczędzaniem emerytalnym
 

Celem gromadzenia środków w ramach IKE jest zapewnienie sobie godnej emerytury poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych form i ich cech charakterystycznych, do których możemy zaliczyć tak istotne aspekty jak na przykład korzyści podatkowe związane z oszczędzaniem w ramach IKE. Warto zaznaczyć, że wpłaty dokonywane na IKE w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć określonego ustawowo limitu, tj. kwoty odpowiadającej trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Maksymalna kwota wpłat na IKE w 2024 roku wynosi 23 472 zł.


OFERTA DI XELION

W ofercie DI Xelion znajdują się programy inwestycyjne w postaci Indywidualnych Kont Emerytalnych, które tworzone są we współpracy z największymi i najbardziej renomowanymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych w Polsce.