PODSTAWOWE PARAMETRY OFERTY

  • termin przyjmowania zapisów: 14 - 25 listopada 2022 r.,
  • kupon: WIBOR 3M + 4 punkty procentowe (w skali roku), wypłacalny kwartalnie,
  • cena nominalna: 100 PLN,
  • cena emisyjna: 100 PLN,
  • minimalna wartość zapisu: 100 PLN,
  • prowizja za przyjęcie zapisu: 0 PLN,
  • opłata za przechowywanie papierów wartościowych: 0 PLN.

GDZIE ZŁOŻYĆ ZAPIS

W celu złożenia zapisu skontaktuj się z Partnerem Xelion lub odwiedź nasz Punkt Obsługi Klienta lub Filię Punktu Obsługi Klienta.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE 

tabela

DOKUMENTY INFORMACYJNE

KOMUNIKATY

RYZYKA

RYZYKO OBNIŻENIA OCZEKIWANEJ RENTOWNOŚCI OBLIGACJI

Oprocentowanie Obligacji poszczególnych serii w zależności od decyzji Emitenta będzie: stałe lub zmienna oparte o odpowiednie stawki rynku pieniężnego WIBOR lub EURIBOR lub o inną stawkę bazową, która zostanie przedstawiona w suplemencie do Prospektu oraz podana w Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii Obligacji.

Przy zmiennym oprocentowaniu Obligacji, w okresie od daty emisji danej serii Obligacji do daty ich wykupu, mogą nastąpić znaczące zmiany stopy bazowej Obligacji. Obniżenie stopy bazowej Obligacji, w szczególności związane z pogarszającymi się warunkami gospodarczymi, może wpłynąć na obniżenie rentowności Obligacji oczekiwanej w momencie ich nabycia.

W przypadku zmiany metodologii lub zasad obliczania stawki bazowej WIBOR, jak również w przypadku kiedy stawka bazowa WIBOR zostanie zastąpiona inną stopą bazową (w okresie od daty emisji do daty wykupu danej serii Obligacji o zmiennym oprocentowaniu denominowanych w złotych), jej wartość może ulec zmianie, co w konsekwencji wpłynie na zmianę oprocentowania przedmiotowych Obligacji. Ponadto należy pamiętać, iż Wskaźnik Alternatywny korygowany o Korektę (jeśli będzie miała zastosowanie) może okazać się być mniej korzystny dla inwestora niż stawka WIBOR i tym samym może nastąpić zmniejszenie rentowności Obligacji.

W związku z wysokimi odczytami inflacji notowanymi przez polską gospodarkę oraz perspektywami utrzymania wysokiego wzrostu cen w kolejnych okresach (zgodnie z projekcją inflacji NBP z marca 2022 roku), w październiku 2021 roku NBP rozpoczął cykl podwyżek stóp procentowych oraz kontynuował go do dnia zatwierdzenia Prospektu Podstawowego. Należy oczekiwać, że stopy bazowe będą podążać za stopami procentowymi, dlatego też w sytuacji ustalenia dla Obligacji zmiennego oprocentowania, ich nominalna rentowność będzie się zmieniać w ślad za zmianami poziomu stóp procentowych. Niemniej jednak, gdy zmiany stóp procentowych nie będą w pełni odzwierciedlały zmiany stopy inflacji, realna stopa zwrotu (rentowność) z Obligacji może ulec zwiększeniu/zmniejszeniu w stosunku do oczekiwanej przez inwestora rentowności z Obligacji w momencie ich nabycia.

Jeśli natomiast dla Obligacji zostanie ustalone oprocentowanie stałe, w razie podwyżek stóp procentowych, nominalna rentowność Obligacji pozostanie na tym samym poziomie, natomiast realna stopa zwrotu (rentowność) wraz ze wzrostem inflacji i podwyżkami stóp procentowych będzie się obniżać. W sytuacji spadku poziomu inflacji w okresie inwestycji w Obligacje, realna stopa zwrotu (rentowność) z Obligacji będzie się zwiększać w porównaniu do realnej stopy zwrotu na początku okresu inwestycji.

Emitent ocenia istotność powyższego ryzyka oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako wysokie.

RYZYKO OPÓŹNIENIA W WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z OBLIGACJAMI ORAZ NIEWYPŁACENIA ŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z OBLIGACJAMI

Spełnienie świadczeń przez Emitenta z Obligacji polega na wykupie Obligacji poprzez zapłatę wartości nominalnej Obligacji oraz na zapłacie odsetek. Świadczenia te mogą nie zostać wykonane, albo ich wykonanie może ulec opóźnieniu, jeżeli na skutek pogorszenia sytuacji finansowej, Spółka nie będzie dysponować odpowiednimi środkami pieniężnymi w terminie ich wymagalności. Zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań z tytułu Obligacji może ulec pogorszeniu w przypadku nadmiernego zwiększenia poziomu jego zadłużenia lub istotnego pogorszenia wyników finansowych Spółki. Skutkiem niedokonania wykupu Obligacji w terminie może być upadłość Spółki, co w konsekwencji dla inwestora oznacza ryzyko utraty całości lub części środków zainwestowanych w Obligacje.

Odsetki mogą także nie zostać wypłacone na skutek zajęcia środków pieniężnych Emitenta w egzekucji prowadzonej przeciwko Emitentowi lub problemów technicznych. Dodatkowo Warunki Emisji Obligacji zawierają szereg klauzul, których naruszenie daje prawo Obligatariuszowi (po spełnieniu określonych działań i wypełnieniu odpowiedniej procedury) do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji przez Emitenta. W szczególności istnieje ryzyko, że w przypadku zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji, Emitent nie będzie posiadał wystarczających środków na realizację takiego żądania wcześniejszego wykupu Obligacji.

W wypadku niewypłacalności Emitenta oraz w wypadku jego upadłości lub restrukturyzacji obligatariusz może nie odzyskać całości lub części środków zainwestowanych w Obligacje. Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, albo gdy jego zobowiązania pieniężne, będą przekraczać wartość jego majątku. W sytuacji niewypłacalności może zostać ogłoszenia upadłość Emitenta. W takiej sytuacji spłata jego zobowiązań, a w tym zobowiązań z Obligacji będzie podlegała regulacjom Prawa Upadłościowego. Przepisy te uniemożliwiają również skuteczną realizację przez Obligatariuszy uprawnienia do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. Skutkiem ogłoszenia upadłości Emitenta będzie natychmiastowa wymagalność jego zobowiązań, w tym zobowiązań z Obligacji. Wierzyciele będą zaspokajani na zasadach i w kolejności wskazanej w przepisach Prawa Upadłościowego. Zgodnie z tymi przepisami, wierzytelności z Obligacji będą zaspokajane po zaspokojeniu m.in. kosztów postępowania upadłościowego, należności pracowników powstałych przed ogłoszeniem upadłości, składek na ubezpieczenie społeczne za trzy ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości.

Pomimo niewypłacalności Emitenta, wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać oddalony lub postępowanie upadłościowe może zostać umorzone z braku majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. W razie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Emitenta jego zobowiązania, w tym zobowiązania z Obligacji, mogą również podlegać restrukturyzacji, w trybie przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego. W razie wszczęcia postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego prowadzenie egzekucji wobec Emitenta w celu zaspokojenia wierzytelności z Obligacji może nie być możliwe lub może być ograniczone przez przepisy prawa lub przez orzeczenia sądu.

Obligacje nie stanowią lokaty bankowej i nie są objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów. Inwestorzy podejmując decyzje inwestycyjne powinni więc być w szczególności świadomi wysokiego ryzyka związanego z inwestowaniem wszystkich środków w obligacje jednego podmiotu i związanej z tym konieczności zachowania stosownej dywersyfikacji inwestycji.
Emitent ocenia istotność powyższego ryzyka jako wysokie, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako średnie.

RYZYKO ZWIĄZANE Z WPŁYWEM ZMIAN STÓP PROCENTOWYCH NA BIEŻĄCĄ WARTOŚĆ OBLIGACJI O STAŁYM OPROCENTOWANIU

Oprocentowanie Obligacji poszczególnych serii w zależności od decyzji Emitenta będzie stałe lub zmienne. Cena Obligacji oprocentowanych według stałej stopy może ulegać zmianie na rynku wtórnym w zależności od zmian rynkowych stóp procentowych. Podwyższenie rynkowych stóp procentowych może wpłynąć na obniżenie ceny Obligacji w obrocie wtórnym poniżej wartości nominalnej Obligacji, co w przypadku decyzji inwestora o sprzedaży Obligacji może spowodować, że poniesie on stratę.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Podstawowego stopy procentowe NBP w Polsce, po kilkukrotnych podwyżkach w IV kwartale 2021 roku oraz w I półroczu 2022 r., znajdują się najwyżej od 2013 roku. Nie można wykluczyć kolejnych podwyżek stóp procentowych w przyszłości ze względu na spodziewane dalsze wysokie odczyty inflacji w kolejnych miesiącach roku.
Emitent ocenia istotność powyższego ryzyka oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako średnie.

RYZYKO UTRUDNIONEJ OCENY OFEROWANYCH OBLIGACJI Z UWAGI NA BRAK WSKAZANIA W PROSPEKCIE PRZEZ EMITENTA SPOSOBU WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI OBLIGACJI POSZCZEGÓLNYCH SERII

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Podstawowego Emitent nie precyzuje sposobu wykorzystania wpływów z poszczególnych emisji Obligacji. Wpływy z emisji Obligacji wszystkich serii zostaną przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, z zastrzeżeniem, że: nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy oraz nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Emitenta portfeli wierzytelności.

Przed rozpoczęciem Oferty każdej serii Obligacji emitowanej w ramach IX Programu Emisji Obligacji Emitent opublikuje Ostateczne Warunki Emisji dla danej serii. Jeżeli wpływy z danej emisji będą miały być wykorzystane do konkretnych celów, informacja na ten temat zostanie podana w odpowiednich Ostatecznych Warunkach Emisji, a inwestor będzie mógł zapoznać się z nimi przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Emitent może również nie sprecyzować celu przeprowadzenia emisji danej serii, co może utrudnić inwestorom ocenę oferowanych Obligacji.

Emitent ocenia istotność powyższego ryzyka jako niską oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako wysokie.

RYZYKO NIEPRZYDZIELENIA OBLIGACJI

Warunkiem przydzielenia inwestorowi Obligacji jest prawidłowe złożenie zapisu na Obligacje oraz opłacenie zapisu w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem i ceny emisyjnej. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Obligacje ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z wymaganych elementów, może zostać uznany za nieważny. Brak wpłat na Obligacje danej serii w określonym terminie powoduje nieważność całego zapisu i brak podstawy do przydzielenia Inwestorowi Obligacji danej serii.

Ponadto emisja Obligacji poszczególnej serii nie dojdzie do skutku w przypadku odstąpienia przez Emitenta od Oferty danej serii Obligacji lub w przypadku, gdy w okresie trwania Oferty nie zostanie prawidłowo subskrybowana i opłacona wskazana w uchwale emisyjnej minimalna liczba Obligacji danej serii albo w przypadku, gdy nie zostały spełnione wymagania określone w regulacjach KDPW i KDPW odmówi zarejestrowania danej serii Obligacji w KDPW. Zaistnienie powyższego przypadku może spowodować zamrożenie środków finansowych na pewien czas i utratę potencjalnych korzyści przez Inwestorów, bowiem wpłacone kwoty zostaną zwrócone subskrybentom bez odsetek i odszkodowań.

Dodatkowo zapisy na Obligacje danej serii mogą podlegać redukcji w przypadkach i na zasadach opisanych w Prospekcie. Istnieje ryzyko, iż w szczególnych okolicznościach, jak przykładowo duża redukcja zapisów i niewielki zapis na Obligacje danej serii, inwestorowi nie zostanie przydzielona ani jedna Obligacja.

W przypadku nieprzydzielenia Inwestorowi całości lub części Obligacji danej serii, na które złożył zapis na skutek redukcji zapisów, złożenia przez Inwestora nieważnego zapisu lub niedojścia emisji danej serii Obligacji do skutku, wpłacona przez Inwestora kwota zostanie mu zwrócona w sposób określony w formularzu zapisu w ciągu 7 dni bez odsetek lub odszkodowań.

Zapisy złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu będą uznane przez Emitenta za nieważne.

Emitent ocenia istotność powyższego ryzyka jako niską oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie.

RYZYKO ZWIĄZANE Z BRAKIEM ZABEZPIECZENIA OBLIGACJI

Obligacje emitowane w ramach IX Programu Emisji Obligacji będą obligacjami niezabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy o obligacjach. W szczególności oznacza to, że ani Emitent, ani żaden inny podmiot nie obciążył swoich aktywów na rzecz uprawnionych z Obligacji ani też nie dokonał wyodrębnienia środków pieniężnych z przeznaczeniem na ten cel. Ewentualne dochodzenie przez Obligatariuszy roszczeń wynikających z Obligacji będzie przebiegać na zasadach ogólnych, w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku trwałej utraty płynności finansowej przez Emitenta aktywa posiadane przez Emitenta mogą okazać się niewystarczające do zaspokojenia roszczeń finansowych Obligatariuszy. Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent wywiązywał się terminowo ze wszystkich zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji i dotychczas nie doszło do opóźnień w wypłacie świadczeń związanych z obligacjami lub niewypłacenia świadczeń związanych z obligacjami. Nie można jednak wykluczyć, że taka sytuacja nie zaistnieje w przyszłości.

Emitent ocenia istotność powyższego ryzyka oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie.

RYZYKO WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU OBLIGACJI

Uchwała Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii może stanowić, że Emitentowi przysługuje prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji, na własne żądanie. Informacja, czy dla danej serii Obligacji Emitentowi przysługuje prawo dokonania wcześniejszego wykupu przedstawiona zostanie w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt C. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do wszystkich subskrybowanych Obligacji danej serii, jak i części Obligacji danej serii. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji danej serii podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania.

W takim wypadku, Obligacje będą podlegać wykupowi przed pierwotnie wskazanym terminem wykupu, a inwestorzy nie będą mogli uzyskać przychodów z odsetek w założonym horyzoncie inwestycyjnym.

Emitent w przeszłości nie korzystał z opcji wcześniejszego wykupu obligacji, ale nie można wykluczyć, że w przyszłości może on skorzystać z tego prawa w sytuacji, gdy jego potencjalne koszty finansowania będą niższe niż wskazane oprocentowanie Obligacji. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji inwestor może nie mieć możliwości zainwestowania środków uzyskanych z wcześniejszego wykupu Obligacji w sposób, który zapewniłby mu stopę zwrotu w takiej wysokości jak stopa zwrotu od Obligacji będących przedmiotem wcześniejszego wykupu.

Emitent ocenia istotność powyższego ryzyka oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie.

RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NIESPEŁNIENIA WARUNKÓW DOPUSZCZENIA LUB WPROWADZENIA OBLIGACJI DO OBROTU NA CATALYST

Intencją Emitenta jest, aby inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać nabytymi Obligacjami.

Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst albo o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu Catalyst. Zasadniczym celem Emitenta jest dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst. Uchwała Zarządu o emisji danej serii Obligacji określać będzie rynek notowań o wprowadzenie Obligacji na który, ubiegać się będzie Spółka. Informacja ta zostanie wskazana w Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii Obligacji.

Emitent pragnie zwrócić uwagę, że historycznie nie miał problemów z wprowadzeniem obligacji do obrotu na rynku Catalyst. Wszystkie serie obligacji, które miały być notowane na Catalyst i gdzie został złożony wniosek o wprowadzenie, były notowane na rynku. Mimo najlepszych starań Emitenta w przedmiocie wprowadzenia do obrotu Obligacji, nabywca Obligacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej powinien uwzględnić ryzyko braku możliwości notowania Obligacji na Catalyst.

Zarząd GPW może na podstawie stosownych regulaminów, stwierdzić, że nie są spełnione kryteria i warunki dopuszczenia oraz wprowadzenia Obligacji określone w regulaminach oraz odmówić dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji do obrotu.

Jeśli w przyszłości taka sytuacja będzie miała miejsce, to może to mieć negatywny wpływ na płynność Obligacji, a w konsekwencji na wartość Obligacji.

Emitent ocenia istotność powyższego ryzyka oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie.


Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii AN1 są Prospekt Podstawowy IX Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 25 sierpnia 2022 r. („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AN1 opublikowane dnia 9 listopada 2022 r. („OWE”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/peo_ix OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/OWE_AN1. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji serii AN1. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje serii AN1. Zapisy na Obligacje serii AN1 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.