emitowana przez Goldman Sachs International z siedzibą w Wielkiej Brytanii (dalej „Obligacja")

PODSTAWOWE PARAMETRY OFERTY 

  • termin przyjmowania zapisów: 11 grudnia – 28 grudnia 2023 r. z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia okresu ich przyjmowania
  • kupon: 5.50% w skali roku
  • kwota nominalna: 5 000 PLN
  • cena emisyjna: 100% kwoty nominalnej
  • minimalna wartość zapisu: 20 000 PLN
  • prowizja za przyjęcie zapisu: max 2% wartości nominalnej zapisu

JAK ZŁOŻYĆ ZAPIS?

Jesteś klientem DI Xelion? Nie jesteś kllientem DI Xelion?

button

button

lub odwiedź nasz 

Punkt Obsługi Klienta lub Filię Punktu Obsługi Klienta

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE 

tabela

DOKUMENTY INFORMACYJNE

 

RYNEK WTÓRNY

Obligacje nie będą notowane w systemie obrotu. Zbycie Obligacji na rynku wtórnym możliwe będzie jedynie poprzez ich odsprzedaż do Goldman Sachs International za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. na warunkach określonych przez Goldman Sachs International.

Wcześniejsza odsprzedaż Obligacji wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków.

Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie Goldman Sachs International, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Obligacji w momencie zgłoszenia chęci zawarcia transakcji przez Klienta.

RYZYKA

Inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem. Poniżej przedstawiamy główne czynniki ryzyka. Klient przed podjęciem decyzji o inwestycji powinien zapoznać się ze szczegółowymi czynnikami ryzyka wskazanymi w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach Emisji.

Ryzyko kredytowe - inwestorzy są narażeni na ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie wypełnić w pełni swoich zobowiązań z tytułu obligacji, na przykład z powodu utraty płynności, co wiąże się z ryzykiem utraty całości zainwestowanych środków. Jako dłużny papier wartościowy, obligacja nie jest objęta systemem gwarantowania depozytów. Zobowiązania wynikające z tytułu obligacji są bezpośrednimi, bezwarunkowymi i niezabezpieczonymi zobowiązaniami Emitenta i mają pierwszeństwo na równi ze wszystkimi innymi niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi, obecnymi i przyszłymi zobowiązaniami Emitenta.

Ryzyko zmiany warunków rynkowych - na wycenę obligacji w czasie trwania inwestycji ma wpływ kształtowanie się rynkowych stóp procentowych, popyt i podaż na rynku wtórnym oraz rating kredytowy Emitenta. W przypadku sprzedaży na rynku wtórnym możliwe jest poniesienie straty.

Ryzyko braku gwarancji podmiotów trzecich - Emitent zapewnia wykup obligacji w wysokości kwoty nominalnej powiększonej o wartość kuponu na koniec okresu inwestycji. Nie istnieje jednak gwarancja stron trzecich, która mogłaby zrekompensować ewentualne niedotrzymanie warunków przez Emitenta.